eastern-newsLocal-newsชุมชน-สังคมพม.

ชลบุรี จัดพิธีมอบเงินกู้ยืมให้กับคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายภานุมาศ ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และ นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ธร แรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ สุขภาพของคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงในการดำรงชีพ การดำเนินชีวิต การขาดรายได้ ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในประกอบอาชีพ สามารถนำเงินทุนเพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัวได้

นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีคนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 26,691 ราย แบ่งความพิการออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย ความพิการทางการเห็น จำนวน 1,610 ราย ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 4,416 ราย ความพิการทางการเคลื่อไหวหรือทางกาย จำนวน 13,817 ราย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 1,380 ราย ความพิการทางสติปัญญา จำนวน 2,321 ราย ความพิการทางการเรียนรู้ จำนวน 151 ราย และความพิการทางออทิสติก จำนวน 446 ราย จึงได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้น เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2539 มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรีพิจารณา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พิจารณาอนุมัตโครงการ แผนงานโครงการของแผนหน่วยงานหรือองค์กรยื่นคำขอรับสนุบสนุนแผนงานหรือโครการ ทั้งพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการ และการกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ในวันนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติมอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 31 ราย คือ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กรณีปกติ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 194,400 บาท และเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ กรณีฉุกเฉิน (รายละ 10,000 บาท) จำนวน 27 ราย เป็นเงิน 270,000 บาท รวมเป็นเงิน 464,400 บาท
ปริญญา/ข่าว/ภาพ