วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-knowledgeสาธารณสุข

รู้หรือไม่?… แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เป็นเหตุรำคาญตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สถานที่ที่มีแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หากพบว่าอาคารหรือสถานที่ของเอกชน มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นปรับปรุงแก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจเข้าไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

หากเจ้าของผู้ครอบครองอาคารไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่ง หรือขัดขวางไม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74

ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน-สายด่วน1422
ที่มา : กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค