วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคม

มท.คลอดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้12ส.ค.2566

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 192ง วันที่ 11
สิงหาคม 2566 ได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยมีเนื้อหา 4 หมวด รวม 16 ข้อ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศฯ ระบุถึงคุณสมบัติผู้มีสิทธิและต้องห้ามรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

โดย หมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ระบุไว้ว่า

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3)มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

ดูประกาศฉบับเต็ม ทีนี่ 👉 ratchakitcha.soc.go.th/documents/149D192S000000000300.pdf