วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

นราธิวาส ( 7 สิงหาคม 2566) เวลา 09.50 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นองคมนตรีกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ข้าว และพันธุ์อ้อย ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 15 ราย และเยี่ยมชมนิทรรศการ “พิกุลทอง ขยายผลองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และจังหวัดนราธิวาส จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มีตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาและการพัฒนาที่สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎร และเป็นต้นแบบขยายผลไปยังพื้นที่และชุมชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

การจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 24 นี้ จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ “พิกุลทอง ขยายผลองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ นิทรรศการ “เปิดบ้าน…ตามรอยพ่อ” เป็นการจัดแสดงผลงานของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานภายในศูนย์ เช่น โครงการแกล้งดินตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ประมงน้ำเปรี้ยวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน แลพรุ ชมเสม็ด มนต์เสน่ห์พิกุลทอง ขยายผลองค์ความรู้ตามพระราชดำริ สู่วิถีเกษตรกร ฯลฯ ตลอดจนการเสวนา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับทิศทางการต่อยอดขยายผลการพัฒนา สู่กลุ่มเครือข่าย” การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางเลือกสู่ความยั่งยืนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมถ่ายทอดสด จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ การทำปลาส้ม เงินล้าน การปลูกผักในภาชนะ ข้าวมันไก่ สูตรเด็ด สร้างอาชีพ ชันโรง ผึ้งจิ๋ว รายได้แจ๋ว การเพาะเห็ดฟาง สร้างรายได้ ระบบน้ำอัจฉริยะ ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว เยลลี่มัลเบอร์รี่ ทำง่าย ทานอร่อย และบอนสีราชินีแห่งไม้ใบ รวมทั้งการให้ความรู้ในกิจกรรม เกร็ดความรู้รอบตัว ด้านการเกษตรและตลาดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล รวมไปถึงผลิตผลและสินค้าแปรรูปอื่น ๆ จากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการดำเนินงานตลาดออนไลน์ “พิกุลทองมาร์เก็ต” เป็นต้น

Cr : กองประขาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.