Healthy

เตือนภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง-ได้รับวัคซีนไม่ครบ เด็กเสี่ยงป่วยโรคไอกรน

         นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไอกรนของประเทศไทย พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) จำนวนผู้ป่วยไอกรนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยมีผู้ป่วย 74 รายต่อปี เสียชีวิตปีละ 0-3 ราย ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 1-3 เดือน จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อุบลราชธานี รองลงมาคือ ยะลาและลำพูน ส่วนสถานการณ์โรคไอกรนในปี 2562 นี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต 

                “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในปีนี้จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยไอกรนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การอาศัยแออัด และการได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด  โรคไอกรน เป็นโรคติดเชื้อของทางเดินระบบหายใจ โดยมีอาการสำคัญคือ ไออย่างรุนแรงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ไอเป็นชุด มีเสียงหายใจดังฮู้บระหว่างหรือหลังไอ และอาเจียนหลังไอ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองและปอดอักเสบโดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก สามารถแพร่เชื้อผ่านทางไอ จามรดกันโดยตรงกับผู้สัมผัสที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและเกิดโรคเกือบทุกราย การให้ยาฆ่าเชื้อแก่ผู้ป่วยช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ รวมทั้งแยกผู้ป่วยออกจากคนอื่น  

            กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า การป้องกันที่ดีที่สุดคือ วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก จะฉีดที่อายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 4-6 ปี  สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”