วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-EconomicsLabour

ก.แรงงาน มอบถ้วยพระราชทานฯ เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

กทม.( 1 กันยายน 2565) เมื่อเวลา 10.00 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (Thailand Labour Management Excellence Award 2022) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารแรงงานยอดเยี่ยม ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการที่ขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานตามหลักสากล ทั้งในเรื่องการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โรคโควิด -19 คลี่คลายลง ซึ่งนับจากนี้ไปกระทรวงแรงงานต้องดำเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเยียวยาสถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบได้กลับเข้าสู่ในระบบการจ้างงาน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ สามารถเผชิญวิกฤตฟันฝ่าอุปสรรค ให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด เน้นการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และคงสภาพการจ้างเดิมไว้ เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของผู้ใช้แรงงาน

“ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการ ที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล Thailand Labour Management Excellence Award และรางวัลเกียรติยศที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการแรงงานในแต่ละด้าน ขอให้ท่านธำรงรักษาการเป็นสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมไว้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นต่อไป” นายสุรชัย กล่าว

สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน จำนวน 2 รางวัล คือ
🏆สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์สิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ
🏆สถานประกอบกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 300 ถึง 999 คน) ได้แก่ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรปราการ

 

นอกจากนี้ยังได้จัดการมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการแรงงานในแต่ละด้าน อีกจำนวนทั้งสิ้น 18 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปีที่ 15 จำนวน 2 รางวัล รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ปีที่ 20 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 20 จำนวน 11 รางวัล