วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Agrisouthern-newsการศึกษา

ศพท.ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” เพิ่มทักษะการทำเกษตร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” จำนวน​ 2 รุ่น​ ระหว่างวันที่​ 7- 8 ​มิถุนายน​ 2565​

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เรื่องการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ การปรับสภาพดิน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุปูน​ อาทิ หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ ปูนขาว และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และอัตราการใช้ที่เหมาะสม มีเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลฯ​ เข้าร่วมการฝึกอบรม​ จำนวน​ 12 ราย​ (8​ หมู่บ้าน)​

นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว​ ได้เดินทางไปในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ดูงานภายในแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ ได้แก่แปลงแกล้งดิน แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงพืชสวนครัวประดับ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้จากพื้นที่จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในแปลงของตนเองได้

รวมถึงการแนะนำช่องทางติดต่อ และองค์ความรู้ของศูนย์ฯ ผ่านระบบ Social​ เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ พืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำการเกษตรผสมผสานและการทำเกษตรทฤษฎีในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถจัดการพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

😁 จรัส สิงประจิม​ รายงาน
🗒 วรางคณา พึ่งพบ ข้อมูล
📷 ธีรศักดิ์ เจริญชล ถ่ายภาพ