วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+Economics

ออมสิน จับมือ ไอซีบีซี (ไทย) ร่วมพัฒนาบริการทางการเงิน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าไทย-จีน

                 ที่ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (11 ตุลาคม 2562) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมกัน โดยนำจุดแข็งของทั้ง 2 สถาบันการเงินมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย

                ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ คือ ไทย และ จีน ที่มีมาอย่างยาวนานในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และทางสังคม จวบจนปัจจุบันที่รัฐบาลประเทศจีนและรัฐบาลไทยได้มีความร่วมมือกันในหลายๆโครงการ เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC, โครงการ One Belt One Road เป็นต้นในขณะที่คนไทยและคนจีนมีการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้สถาบันการเงินของรัฐขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของไทยได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง 2 ธนาคาร

                ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การเป็นแหล่งทุนสนับสนุนประชาชนรายย่อย และสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยบริการทางการเงินครบวงจร  โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 7 ด้านดังนี้

  1. บัตรเครดิต Co-Branded UnionPay
  2. บริการด้านร้านค้ารับบัตร (EDC/POS)
  3. ด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
  4. การให้สินเชื่อร่วม/เงินกู้ร่วม(Syndicated Loan) 
  5. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor)
  6. การให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank Lending) 
  7. การเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน (Banking Agent)

                โดยธนาคารออมสินเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเป็นกลไกสำคัญเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

                ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่าง 2 ธนาคาร โดยจะมีการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ธนาคารไอซีบีซี มีกลุ่มลูกค้าบุคคลมากกว่า 500 ล้านราย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย และมีการใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และแอพพลิเคชั่น AlipayWechatpay ในขณะที่ธนาคารออมสินเองมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มร้านค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นจำนวนมาก

                “ธนาคารมั่นใจว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าของทั้งสองธนาคาร ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กับร้านค้าด้วย อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ในแง่ของเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่อไป” ดร.จื้อกัง หลี่ กล่าว