วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-covidnewsบทความ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร สำหรับโรคโควิด-19

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีคำแนะนำ การใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID-19) ดังนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic COVID-19)

สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่มีอาการป่วย แนะนำใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณ andrographolide 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น (รวม 60 มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกัน
นาน 5 วัน

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ (symptomatic COVID-19 without pneumonia and no risk factors for severe disease) สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 มีอาการป่วยไม่รุนแรง แนะนำใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มี ปริมาณ andrographolide 60 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น (รวม 180 มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกันนาน 5 วัน

ขนาดสำหรับเสริมภูมิคุ้มกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน แนะนำใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณ andrographolide 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง นาน 5 วัน เว้น 2 วัน ต่อเนื่องกันไม่เกิน 12 สัปดาห์

หมายเหตุ : สูดรยาที่แนะนำในคำแนะนำนี้กำหนดขึ้นจากหลักฐานเท่าที่มีว่าอาจจะมีประโยชน์ ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยแบบ randomized control trials มากเพียงพอที่จะรับรองยาชนิดใด ๆ ดังนั้น แพทย์ควรติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการรักษา ข้อแนะนำการรักษา จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่มีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป