วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะจับมืออีซูซุ ร่วมพัฒนาคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์รุ่นที่21 ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ยุค4.0

           ดร.ประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทชิอากิ  มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูสาขาช่างยนต์ จำนวน 154 คน ที่ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยี   ยานยนต์อีซูซุ” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยานยนต์ของประเทศ พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา 5 ชุดให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด  ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

            ดร.ประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่สำคัญยิ่งในการสร้างโอกาสพัฒนาขีดความสามารถให้บุคลากรครู สาขางานช่างยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์อีซูซุไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนถือเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการร่วมกันผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

            สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรครูสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 154 คน จากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ จำนวน 154 แห่ง และในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 5 ชุดให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความรู้ใหม่ ๆอยู่เสมอตลอดจนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

            มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เปิดเผยว่า กลุ่มอีซูซุได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งแต่ปี 2551ในโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อีซูซุได้บริจาคสื่อการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 250 ชุด ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ อาทิ ชุดระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา เครื่องยนต์อีซูซุ ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี และยังให้การสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ 12 แห่งทั่วประเทศและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและอื่น ๆ โดยในครั้งนี้ ได้จัดการสัมมนาพิเศษนี้ขี้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน หัวข้อในการอบรม ได้แก่ เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ และอีซูซุมิวเอ็กซ์ “บลูเพาเวอร์” เทคโนโลยีระบบเกียร์สมูทเตอร์ (Smoother) สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่  เทคโนโลยีระบบอำนวย ความสะดวก Isuzu iConnect และระบบนำทาง GPS และการจัดทำใบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มอีซูซุจะให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาช่างยนต์เพื่อส่งเสริมศักยภาพกำลังคนที่จะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์องค์กร คือ “วิถีอีซูซุ : ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”