วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพช.

จังหวัดนนทบุรี จัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

นนทบุรี (30 สิงหาคม 2565) เวลา 10.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดดำเนินการคัดสรรกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี จึงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าว ผลปรากฏ ดังนี้

📌 ประเภทรางวัล “โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้มีการมอบโล่รางวัลพระราชทาน ณ ส่วนกลาง ในช่วงการจัดงาน CDD DAY แต่ในพิธีครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ จังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีการมอบประกาศเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด

📌 ประเภทรางวัล “โล่สิงห์ทอง” ได้แก่

1. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายกิตติพงษ์ กระดิ่งสาย ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง

2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาวอุดม ขันติวงษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด

ที่มาข้อมูล : พช.นนท์