วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-cultureLIFESTYLE

วธ.ประกาศ 16 เทศกาลประเพณีไทย พร้อมยกระดับให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ตลอดจนนโยบายวธ. สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยสู่ระดับนานาชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน สร้างรายได้แก่ประชาชน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก

ปลัด วธ. เปิดเผยว่า ล่าสุด วธ.ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว และประกาศผลการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 16 เทศกาล/ประเพณี ดังนี้

1.ประเพณีกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภขเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
2.เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
3.ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน
4.ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก “มาฆบูชา อารยธรรมอีสาน” จังหวัดยโสธร
5.ประเพณีแห่ผ้าพระบฏพระราชทานถวายพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.เทศกาลโคราชเมืองศิลปะ KORAT Street Art จังหวัดนครราชสีมา
7.เทศกาลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทศิลา “สด๊กก๊อกธม” จังหวัดสระแก้ว
8.เทศกาลเมืองคราม สกลนคร (KRAM & CRAFT SAKON FESTIVAL) นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร
9.เทศกาลอาหารอร่อย เมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร จังหวัดภูเก็ต
10.ประเพณีบุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส จังหวัดชลบุรี
11.เทศกาล “นาฏยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชา วิสาขปุรณมี” จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา จังหวัดสระบุรี
13.ประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เลาะตลาดคนเมืองไทนคร จังหวัดนครพนม
14.เทศกาลไทลื้อ “โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ” จังหวัดพะเยา
15.เทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
16.เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนำไปบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ร่วมกันสืบสาน รวมถึงต่อยอดประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จัก เกิดความสนใจ และอยากกลับมาท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ชุมชน