+ชุมชน-สังคมพม.

พม.พัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมพุทธศาสนา

กทม (25 ก.พ.63) บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว เวลา 09.30 น.นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ พม. เป็นประธานเปิดงานในพิธีปลงผมนาค ภายใต้โครงการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในองค์กร ในกิจกรรม “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใฝ่ธรรม น้อมนำสู่แดนพุทธภูมิ” รุ่นที่ 1ประจำปี 2563

นางสาวอังคณา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของกระทรวง พม. โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ด้วยการรู้จักครองตน ครองคน และครองงาน ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้รับอนุญาตจากวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ให้จัดโครงการ บวชและสอบนักธรรม ณ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 4จึงได้จัดทำโครงการยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการในองค์กร กิจกรรม “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใฝ่ธรรมน้อมนำสู่แดนพุทธภูมิ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563  และการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนวกะโพธิ โดยผู้ที่จะบวชเนกขัมมะครั้งนี้ มีระยะเวลา 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเป็นบุคลากรของกระทรวง พม. 8 คน และบุคคลภายนอก 33 คน รวมทั้งหมด 41 คน

นางสาวอังคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว นับว่าเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวง พม.ได้มีโอกาสอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพระภิกษุนวกะโพธิและเนกขัมมะ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติสมาธิ เจริญวิปัสสนา และปฏิบัติธรรม ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาพัฒนาจิตใจให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และน้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย เพื่อให้บุคลากรรู้จักครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อให้การบริหารองค์กรคุณธรรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป