-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”@โครงการศึกษาฯ เขาชะงุ้ม ราชบุรี

ราชบุรี (27 ธันวาคม 2562) เมื่อเวลา 09.45 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบเกียรติบัตรเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 3 รางวัล และชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

การจัดนิทรรศการ ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562–5 มกราคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528 และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 “…ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…”

นับระยะเวลา 34 ปี ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฎิบัติ สามารถขยายผลการพัฒนาเป็นต้นแบบเรียนรู้ในการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก รวมทั้งยังสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยในปี 2562 มีผู้มาศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ประมาณ 206, 868 คน

การจัดนิทรรศการ ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการของหน่วยงานร่วม ฐานเรียนรู้ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ