+Local-newsnorthern-news

พก.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

น่าน (2 พ.ย. 62) ที่ วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม.พก.คณะผู้บริหาร ส่วนราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

สำหรับวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ที่มีความสำคัญของจังหวัดน่าน ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวไว้ว่าพระยาภูเข็ง (พญาภู) แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1950 – 1960 ได้สร้างวัดพญาภู ขึ้นเมื่อ พ.ศ.1956 ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองน่านทุกพระองค์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภู ตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2400 พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่น บูรณะพระเจดีย์ซึ่งก่ออิฐถือปูน เป็นเจดีย์โบราณ พระพุทธปฏิมา เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน

นอกจากจะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ด้านหลังพระวิหารแล้ว ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปปางลีลา 2 องค์ (ศิลปะสุโขทัย) ซึ่งสร้างสมัยพญาสารผาสุม เจ้าผู้ครองเมืองน่าน เมื่อปี พ.ศ 1969 รวมถึงยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์ที่บานประตูวิหารหลวง งดงามแปลกตา วัดพญาภู พระคู่งามปางลีลา ค่าควรเมือง

ทั้งนี้ วัดพญาภู เป็นพระอารามหลวง ชนิดสามัญ เป็นสถานที่แห่งเดียวในจังหวัดน่าน ที่เปิดการเรียน-การสอน เฉพาะ บาลี-นักธรรม โดยเริ่มก่อตั้งสำนักเรียน โดย พระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมฺมสาโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน ปัจจุบันพระราชศาสนาภิบาล ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส.