+ภาพข่าว

มอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

         สำนักงาน กปร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการมอบรางวัลในครั้งนี้

           สำหรับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 ทีมๆ ละ 4 คน เข้ามาเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจากพื้นที่จริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” เพื่อสร้างประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา ครอบครัว และสังคม ซึ่งในการประกวดผลงานครั้งนี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จำนวน 13 ทีม โดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่พิจารณาให้คะแนนผลงานโครงการ พร้อมคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย และรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ พร้อมทุนการศึกษา และใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน กปร. ซึ่งทีมที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม ต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อโครงการ เยาวชนต้นกล้า สืบสานศาสตร์พระราชา