+Local-newsข่าวแดนอิสาน

พก.เข้าช่วยเหลือคนพิการกาฬสินธุ์ วาง3แนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มที่

                กาฬสินธุ์ (5 ก.ย. 62) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนทุ่งสระ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับผู้นำชุมชน เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวง พม. พก. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคนพิการ จำนวน 5 ราย เป็นคนพิการทางการเห็น ทางการเคลื่อนไหว ทางการได้ยิน และคนพิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น พก. ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

            สำหรับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมการเผชิญเหตุ ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติและจังหวัด พร้อมทั้งประสานเครือข่าย อพม. สภาเด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการสังคม เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ 2) การบรรเทาทุกข์ (ขณะเกิดภัย) ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ อพม. สำรวจและอพยพกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมและจัดนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคลี่คลายและบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา บำบัดฟื้นฟูจิตใจ ผ่อนคลายความวิตกกังวล อีกทั้งร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ แจกจ่ายอาหาร ฯลฯ และ 3) การฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย (หลังการเกิดภัย) มีการจัดทีม พม. ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.

            อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัย สามารถแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร.สายด่วน 1300 หรือสายด่วนคนพิการ 1479 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. โดย พก. พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาตามภารกิจอย่างเต็มที่