+รอบกรุง

คร.จับมือ CAT ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี

            กทม. (3 กันยายน 2562) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างทันท่วงที ให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเกิดจากแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่ดำเนินการจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งกรมควบคุมโรค มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและกำหนดมาตรฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุภาพ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี กรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจุดแข็งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย และสามารถร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ กรมควบคุมโรค และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ และการฝึกอบรม/สัมมนา รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันประกอบด้วย หุ่นยนต์ทางการแพทย์, Telehealth, Artificial intelligent, Big data, โครงข่าย LoraWan และ Drone Technology ซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในระดับประเทศ ต่อไป

ด้านพันเอก สรรพชัย กล่าวว่า ในวันนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญมากในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชน  และให้การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งจะส่งผลต่อการแจ้งเตือน การรักษา การแก้ไขฟื้นฟู รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนภายในประเทศได้อย่างทันท่วงที  ซึ่งทาง CAT จะดำเนินการอย่างเต็มที่ ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่เรามีอยู่ในด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย มาใช้ในการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรของกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในด้านต่างๆ เช่น Robotic, Telehealth,  AI, การพัฒนาระบบขนส่งยาทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยีโดรน รวมถึงการพัฒนาโครงข่าย LoRaWAN ระบบ Cloud Computing และระบบบริหารจัดการ Big Data ที่จะเข้ามาสนับสนุนในการประมวลผลและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ และในการร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้กรมควบคุมโรคบรรลุภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ ด้าน ให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้