+Healthy

เครือข่ายความร่วมมือ เดินหน้าประสานการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่า

            เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ น.สพ.ยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุม “การประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่า ประจำปี 2562” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อประสานนโยบาย กำหนดแนวทางความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อให้การปฏิบัติงานในการรับมือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงปัญหาเชื้อดื้อยา ให้การดำเนินงานมีการประสานกันอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            การประชุมในครั้งนี้ นับเป็นการประชุมครั้งที่ 14 มีสาระสำคัญนอกจากประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแล้ว ยังมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร โดยร่วมดำเนินการเฝ้าระวัง และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้รับทราบข้อมูลในการบริโภคเนื้อหมูสุก ไม่ลักลอบนำผลิตภัณฑ์จากหมูทุกชนิดเข้าประเทศเพราะอาจนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาได้ อีกทั้งไม่นำอาหารที่เหลือจากการกินไปเลี้ยงหมู รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกเนื้อสัตว์มาบริโภค “กินหมูสุก ปลอดโรค ปลอดภัย”

           นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับทีมสัตวแพทย์ในโครงการทำหมันลิง 1,100 ขวด แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และมอบคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,900 เล่ม แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422