+eastern-newsLocal-news

มั่นใจได้ หน่วยซีลมาเอง เปิดสอนดำน้ำแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชลบุรี (8 มิ.ย.62) ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ นาวาเอกภูษิต แสงจันทร์ รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ (หน่วยซีล หรือมนุษย์กบ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับชมรมดำน้ำแสมสาร ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว และกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยมี นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เป็นหัวหน้าคณะ นำเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

            นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 (ชลบุรี) จัดโครงการอบรมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับชมรมดำน้ำแสมสาร ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว และกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จากความไม่ตั้งใจของนักท่องเที่ยว ปัญหาขยะจากการท่องเที่ยว ปัญหาสิ่งปฏิกูลจากเรือท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้มีการร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาเพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันทะเลโลก (8 มิถุนายน ของทุกปี)  นอกจากนี้แล้วยังได้มีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อีกด้วย

            ด้าน นาวาเอกภูษิต แสงจันทร์ กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่ดี ที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 (ชลบุรี) จัดโครงการอบรมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เที่ยวสนุกแล้วยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ร่วมกัน

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี