วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

คณะ สค.ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

            นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับมอบหมายจาก นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เป็นประธานการประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ โดยมีวิทยากรร่วมจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายบัญชา ยืนยงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะ และผู้แทนกรมบัญชีกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 1-2  มิ.ย.2562 ณ โรงแรม Prince Hotel Sunshine City กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

            การประชุมครั้งนี้มีเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน จาก 30 เครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น เช่น เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น สมาคมเด็กไทยกรุ๊ป กลุ่มคนไทยในไซตามะ โดยมีอายุระหว่าง 30-70 ปี และหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น อาจารย์ นักกฎหมาย ล่าม พนักงานของรัฐญี่ปุ่น ลูกจ้างทั่วไป แม่บ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ทั่วไป สภาพปัญหา และข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ