วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

อบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ในทุกด้าน จึงได้จัดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” บรรยายโดยวิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา