วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

อ.ต.ร.ร้องนายกฯ ช่วยตรวจสอบ รัฐใช้งบเป็นล้านทำโครงการเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า ส่อสูญเปล่า

           องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ร้องนายกฯ ช่วยตรวจสอบ รัฐใช้งบเป็นล้านสร้างเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า ที่วังสามัคคี ร้อยเอ็ด แต่ใช้งานไม่ได้


           ทำเนียบรัฐบาล (14 พฤษภาคม 2562)  นายสุธีร์ ปีขาล หัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า นางปวิมล กุรัมย์ ผอ.พรรค นางสุรภา ปะนันทา รองผอ.พรรค นางสาวจรูญศรี ปีขาล นายทะเบียนสมาชิกพรรค เดินทางเข้ายื่น เรื่องร้องเรียนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า”และองค์การ (อ.ต.ร.) ได้รับการร้องเรียนจาก ราษฎรตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับโครงการเครื่องสูบน้ำ ด้วยพลังไฟฟ้า ที่ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนหลายสิบล้านบาท แต่สร้างไม่เสร็จใช้งานไม่ได้ และไม่ทราบหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่ก็ได้มีฉันทามติให้ส่วนราชการได้พิจารณาดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อ ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า”และองค์การ (อ.ต.ร.) ได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทราบในเบื้องต้นแล้ว

            ทั้งนี้ ตาม รัฐธรรมนูญปี 2560 หมวด 6  *มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงานดังต่อไปนี้.

            ( 4 )จัดให้มีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนรวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอื่นๆ

            * มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้.

            ( 1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

            (2 )เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและรับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว

            (3 )ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงาน ของรัฐ

            หน้าที่ของรัฐ ต้องจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกร เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2560

                แต่ปัญหาที่พบ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญ และใช้ข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไม่เป็น) ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า และสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.)จึงได้เปิดศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย/ข้อร้องเรียน และขั้นตอนในการร้องเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 1 6 3/7 5 หมู่บ้านซื่อตรงเสนาถนนเสนานิคม 1 เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 มือถือ ID Line 064 982 8785 โดยมี นายวิชิต ดิษฐประสพ ประธานใหญ่ อ.ต.ร.ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า*ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย