-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี “พลากร สุวรรณรัฐ” ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.พะเยา

เมื่อเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังกองกำลังผาเมือง และตำรวจตระเวนชายแดนชุดเฝ้าตรวจชายแดนบ้านฮวก กองร้อย ตชด. 326 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับชุดเฝ้าตรวจชายแดนบ้านฮวก และกองกำลังผาเมือง พร้อมเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยกำลังพลตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

จากนั้นช่วงบ่าย องคมนตรี ได้เยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปกระเทียม บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552 มีสมาชิก 32 คน ผลิตกระเทียมอบแห้งและกระเทียมสด ส่งร้านภัทรพัฒน์ สร้างรายได้เสริมให้กับราษฎร พร้อมเยี่ยมชม กลุ่มแปรรูปหญ้าแฝก ที่มีด้วยกัน2กลุ่มคือกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแกใหม่ มีสมาชิก12คน และกลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกก๊อซาว มีสมาชิก15คน ได้นำหญ้าแฝกที่ปลูกตามหัวไร่ปลายนาเพื่อป้องกันดินทะลายมาแปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือน สร้างรายได้เสริมให้ปีละ2-3พันบาท

ต่อมา องคมนตรีและคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2525 สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีขนาดความจุ 825,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือราษฎรได้ 2 ตำบล คือ ตำบลป่าซาง และตำบลป่าสัก จำนวน 8 หมู่บ้าน รวม 893 ครัวเรือน โดยส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 3,000 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง จำนวน 2,000 ไร่ ทำให้ราษฎรสามารถปลูกข้าวนาปี พันธุ์ กข.6 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 650 กิโลกรัมต่อไร รวมถึงปลูกกระเทียม ถั่วลิสง และข้าวโพด ซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ราษฎรยังได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไฟถึง 18 กลุ่ม มีสมาชิก 401 ราย มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำขยายผลไปทั่วจังหวัดพะเยา

โอกาสนี้องคมนตรี และคณะฯ ได้พบปะเยี่ยมราษฎรเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ และรับทราบความต้องการของราษฎรที่จะขอเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งกรมชลประทานจะดำเนินการศึกษาต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.