วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามพื้นที่รับประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และเยี่ยมชมวิถีชุมชน จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังแปลงเกี่ยวข้าวของเกษตรกร บริเวณพื้นที่รับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ โอกาสนี้มอบพันธุ์ข้าวให้ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 2 ราย และร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในครั้งนี

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยมเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสองและอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้พิจารณางบประมาณประจำปี 2561 ให้แก่กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการเปิดหัวงานในระยะแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) และทำนบ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2568 ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้ 400,000 ลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในบริเวณใกล้เคียงได้บางส่วน ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 8,550,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรได้ถึง 7,500 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง 1,000 ไร่

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปสักการะพระธาตุช่อแฮ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จากนั้น เดินทางไปยังวัดนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ เพื่อมนัสการเจ้าอาวาสวัดนาคูหา และพระเจ้าตนหลวงกลางแปลงนา โอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมการเกษตรจากผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวแพร่

จากนั้นเยี่ยมชุมชนบ้านนาคูหา ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ พื้นที่ทั้งหมดของบ้านนาคูหา มีทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1,120 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำนา 39 ไร่ ทำไร่ 100 ไร่ ทำสวน 890 ไร่ และเป็นพื้นที่อาศัย 200 ไร่

บริเวณกลางทุ่งนามีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่ โดยมีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านกลางทุ่งนา และสุดปลายของสะพานไม้ไผ่ จะเป็นสวนผสมที่ปลูกพืชหลากหลายชนิด ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแพร่
ภาพ-ข่าว:กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.