-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

ลพบุรี : เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก โอกาสนี้ ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ และผู้แทนกรมศิลปากร รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก และรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริ

“…ให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประสานกรมศิลปากร กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมาะสมและบริหารจัดการ เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น…”

ต่อมา สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมศิลปากร และจังหวัดลพบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ผลิตสื่อจัดแสดง คำบรรยายโบราณวัตถุ ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าภาพและเสียง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ มีความทันสมัย น่าสนใจ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ข้อมูลวิชาการ และรูปแบบการนำเสนอ ทำให้เยาวชนและประชาชนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย ศาลา 9 เหลี่ยม ซึ่งเป็นส่วนต้อนรับและนำเสนอข้อมูล โซนนิทรรศการ 7 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 บทนำ โซนที่ 2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และข้อมูลจำเพาะของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โซนที่ 3 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำป่าสัก โซนที่ 4 โบราณคดี-ประวัติศาสตร์ ลุ่มน้ำป่าสัก โซนที่ 5 วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โซนที่ 6 ป่าสักวันนี้ และโซนที่ 7 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้องคมนตรี และคณะ เยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ที่มา – สำนักงาน กปร. กองประชาสัมพันธ์