วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในจ.พัทลุง

พัทลุง (25 ม.ค.2566) เมื่อเวลา 09.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ติดตามการดำเนินโครงการฯ โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนองพระราชดำริ

จังหวัดพัทลุง มีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริโดยตรง และโครงการที่ราษฎรร้องขอในกรณีที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ

อีกทั้งยังช่วยป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนต่อทรัพย์สินต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตามที่ราษฎรตำบลลำสินธุ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และกรมชลประทาน ร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพฤษภาคม 2564

ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองหมวย หมู่ที่ 1 บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยทำผัง หมู่ที่ 4 และบ้านโหล๊ะอม หมู่ที่ 9 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จำนวน 859 ครัวเรือน ราษฎร 2,118 คน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

นอกจากนั้นยังจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในนามกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ติดตามและเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 เพื่อบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขตอำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว โดยอ่างเก็บน้ำมีอายุการใช้งานมากว่า 10 ปี และในปีงบประมาณ 2560-2565 มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 8 กลุ่ม รวม 8,503 คน ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 101,438 ไร่ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ประมาณ 38,000 ไร่ บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขตอำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว ตลอดจนสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาชัยสน พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จำนวน 254 ไร่ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรอีกด้วย

จากการติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยขอให้คำนึงเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของโครงการ และร่วมกันดูแลบำรุงรักษาโครงการ ให้ความรู้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนสืบไป

Cr: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.