วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565

กทม.(3 พฤษภาคม 2565) เมื่อเวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิตพุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ในการประชุมฯ มีระเบียบวาระเพื่อทราบ ดังนี้ 1.การสรุปโครงการที่อยู่ในคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง รวม 16 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่เกิดจากพระราชดำริตรง จำนวน 12 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 4 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ โครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 2.แนวทางการดำเนินโครงการที่อยู่ในคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง ที่ติดปัญหา จำนวน 4 โครงการ

และ 3.การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 13 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่เกิดจากพระราชดำริตรง จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 11 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์แก่ราษฎรในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังติดปัญหา ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โครงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561–2565 คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูล/ภาพ – กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.