วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-environmentรอบกรุง

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร.ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน-ปตท.ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563-2565

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน ปตท.ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563-2565 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “รักษ์น้ำ ป่า ดิน ด้วยแฝกองค์ภูมินทร์ ฟื้นถิ่น ยั่งยืน”

1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

2. ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวถีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2537 1261 , 06 3198 7222 , 09 8453 8598 โทรสา 0 2537 3344 Email: passana.p@pttplc.com ,benyatip_c@pttplc.com แล: สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ