วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองหญ้ากาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน จากนั้นได้พบปะประชาชน

โอกาสนี้ ผู้แทนราษฎรตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองหญ้ากาดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ รับฟังสรุปแนวทางการก่อสร้างโครงการฯ โดยเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของราษฎรตำบลห้วยกระเจา และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี พร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสร้อยขาว บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป

จากนั้นคณะเดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
ข้อมูลและภาพ-กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.