วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 วลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยรับฟังสรุปความเป็นมาและผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ

สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ที่จะทดลองดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินแผนใหม่ โดยมีพระราชดำริความว่า “…เป้าหมายของโครงการ คือ การบุกเบิกพัฒนาที่ดินเพื่อให้ราษฎรเข้าอยู่ทำกินและนำเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินชั่วลูกชั่วหลาน แต่หากมีการย้ายออกจากหมู่บ้านแล้ว ผู้ที่เข้ามาทำกินในที่เดิมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น…”

ต่อมาในปี 2521 รัฐบาลในขณะนั้นได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่เพื่อจัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์ “หนองพลับ-กลัดหลวง” ขึ้น โดยมีศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานประสานงานระหว่างสมาชิกโครงการ กับส่วนราชการต่างๆ เพื่อดำเนินงานตามพระราชประสงค์ สำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น

1) ด้านการดูแลและใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกจำนวน 766 ราย เนื้อที่รวม 16,655 ไร่

2) ด้านการพัฒนาดินและแหล่งน้ำ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน พัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำสำคัญ ๆ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย อ่างเก็บน้ำทุ่งรวมถึงการดูแลฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็กต่าง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำเกษตร ทำให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชจากสับปะรดเป็นกล้วยและพืชผักไม้ผล ทำให้มีรายได้หมุนเวียนพอเพียงที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีขึ้น

3) ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของสมาชิกมีการวางแผนบนฐานคิดการพึ่งตนเอง และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่ม

4)ด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการฯ มีสหกรณ์การเกษตร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จำกัด ซึ่งจะดูแลและให้ความช่วยเหลือสมาชิกโครงการฯ หมู่บ้านสหกรณ์ที่ 1-8 โดยให้การสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมูและวัว พัฒนาเกษตรกรต้นแบบและการรวมกลุ่มของสมาชิก และสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด ดูแลและให้ความช่วยเหลือสมาชิกโครงการฯ หมู่บ้านสหกรณ์ที่ 9-11 โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มพืชผักอินทรีย์ หญ้าอาหารสัตว์ การพัฒนาอาชีพ การให้ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น

จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานอาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ฯลฯ และผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มสมาชิก โอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ

ช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติฝนหลวงแห่งใหม่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุป จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2565