วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-EconomicsLabour

ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นกว่า 400 แห่ง เชิดชูต้นแบบจัดการแรงงานยอดเยี่ยม

            นนทบุรี (9 กันยายน 2562) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีฃ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการทุกแห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งการที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จำเป็นต้องพัฒนาภาคการผลิตในทุกสาขาให้ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิด Workforce Transformation เพื่อให้กำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพสูง สามารถรองรับรูปแบบการทำงานในกระบวนการผลิตที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นมากขึ้น การที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องร่วมมือกันในการพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีผลิตภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ

            การมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบกิจการที่ใช้กลไกทวิภาคี คือการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้างในการยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3,140 แห่ง ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 จำนวน 3 แห่ง และเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้แก่ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ ขนาดกลาง บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด จ.ชลบุรี และขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท นิวลี่ เว๊ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ

            นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลหน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นอีก 467 รางวัล ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป