วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจ.ลำพูน

ลำพูน (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายให้คณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากนั้น เวลา 10.30 น. องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน การนี้ รับฟังบรรยายสรุปและติดตาม ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ตามที่นายสุภา ตาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้สนองพระราชดำริโดยสนับสนุนงบประมาณในปี 2561 ให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกครัวเรือนอันจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ปัจจุบันโครงการฯ สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 700 ไร่ ราษฎร จำนวน 225 ครัวเรือน ราษฎรรวม 780 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะ พืชเศรษฐกิจ เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย ข้าว เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะได้พบปะเยี่ยมเยียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ในครั้งนี้.