วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-EconomicsTransportation

“อู่ตะเภา” เดินหน้าพัฒนาสู่มาตรฐานสากล หลังได้ “ใบรับรองสนามบินสาธารณะ”

เมื่อไมน่านมานี้ พลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ, นาวาอากาศเอก สุชาติ อ่างทอง ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ดร.ธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์ เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมแถลง การได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Opening Certificate : PAOC) ถือว่าเป็น การดำเนินงานก้าวที่สำคัญ ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ว่าได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบใหม่ตามหลักสากล ซึ่งรับรองโดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand) นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญของไทยเป็นไปด้วยความปลอดภัยตามที่ ICAO กำหนด ต่อทั้งอากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า และผู้ประกอบการ และท่าอากาศยานอื่นๆ ที่มีเที่ยวบินเชื่อมโยงกัน

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา (UTAPAO RAYONG- PATTAYA INTERNATIONAL AIRPORT ) หรือ สนามบินอู่ตะเภา จากสนามบินที่ใช้ในราชการกองทัพเรือเพื่อความมั่นคง สู่สนามบินพาณิชย์มาตรฐานสากลแห่งภาคตะวันออก ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากว่า 40 ปี

​พลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า “การได้ใบรับรองการ ดำเนินงานสนามบินสาธารณะ เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ผู้ให้บริการสายการบิน หรือ ผู้ ประกอบการธุรกิจ รวมถึงสนามบินที่เชื่อมโยงกับสนามบินอู่ตะเภา ว่าจะได้รับความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธากรรมการบริหารการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้มีมาตรฐานสากล โดยมอบนโยบายอย่างชัดเจนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเดินหน้าเต็มตัวในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยตามที่ได้รับใบรับรองจาก กพท.มาแล้วให้คงอยู่ตลอดไป และเข้ารับการตรวจรับรองในมาตรฐานด้านอื่นๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องช่วยเดินอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ ตลอดจนการบริการพยากรณ์อากาศ ในฐานะของบุคลากรของการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ ในฐานะองค์กรของกองทัพเรือ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ ทัดเทียมกับนานาประเทศ

เราชาวอู่ตะเภาทุกคนขอให้คำมั่น ว่าเราพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อยกระดับ มาตรฐานในด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพของประเทศต่อไป”