วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-newsข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้สูงอายุ ในรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

         ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับฟังและร่วมแก้ปัญหาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมเยี่ยมชมการพัฒนางานชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
         ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานที่ต้องการให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและประชาชน ในการพัฒนาชุมชนและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ คัดกรองผู้สูงอายุ ให้เป็น“ผู้สูงวัยสุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น แพทย์แผนไทย อาหาร โภชนาการ การออกกำลังกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และแกนนำผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน เป็นต้น


         ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวอีกว่า ในปี 2563-2565 ได้เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านและผู้สูงวัยระยะยาว” เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดูแลส่งเสริมสุขภาพ การใช้เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยภายในบ้าน ให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ด้านสมุนไพร เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน รวมทั้งการขยายการดำเนินงานไปสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไป
          อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง ดูแลประชากรจังหวัดสระแก้ว 561,938 คน มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ในปี 2561 มีผู้รับบริการ 195,459 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 1,403 ราย ผู้ป่วยใน 19,197 ราย อัตราครองเตียงร้อยละ 99.43 ได้มีการพัฒนาบริการทางการแพทย์ระดับสูง อาทิ การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโรคระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) การให้บริการยาเคมีบําบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก เป็นต้น
นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว