-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีลงพื้นที่จ.น่าน ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังจังหวัดน่าน เพื่อติดตามและเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 692 ชุด เพื่อมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3251 จำนวน 30 ชุด และทหารพราน 3204 ด่านห้วยโก๋น กองกำลังผาเมือง จำนวน 60 ชุด และผู้ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จำนวน 412 ชุด โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 190 ชุด
องคมนตรี และคณะ ชมการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา

จากนั้นได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 2546 โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง มาจัดทำแปลงปลูกพืชเมืองหนาว และจัดตั้งเป็นธนาคารอาหาร (Food Bank) ให้ราษฎรบ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้เข้าร่วมโครงการฯ สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริ โดยการฟื้นฟูป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราฏษร ในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่ผ่านมา กว่า 15 ปี ส่งผลให้ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูถึง จำนวน 9,500 ไร่ จากเป้าหมาย 10,000 ไร่ และจากการเก็บข้อมูลไม่พบการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติได้คืนความสมบูรณ์ ปริมาณน้ำในลำห้วยต่าง ๆ มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มภูพยัคฆ์เพื่อจำหน่าย

จากนั้น องคมนตรี และคณะได้เยี่ยมชมแปลงตัวอย่างของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนผลสด ภูพยัคฆ์ขยายผลตามพระราชดำริ” โดยได้เริ่มดำเนินการปลูกหม่อนกินผลสดขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 และเริ่มเก็บผลผลิตได้ปี 2550 ระยะแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการเพียง 3 ราย ปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 148 ราย และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อ กลุ่มส่งเสริมอาชีพหม่อนผลสดบ้านน้ำรีพัฒนา โดยราษฎร เป็นผู้บริหารจัดการเอง ตั้งแต่การรับซื้อหม่อนผลสดการหาตลาดภายนอกเพื่อจำหน่ายหม่อนผลสดให้กับบริษัทเอกชนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลหม่อนเป็นน้ำหม่อนพร้อมดื่มเพื่อจำหน่าย โดยในปี 2562 สามารถเก็บผลผลิตหม่อนผลสดได้ถึง 104,633 กิโลกรัม นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน

ต่อมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดอาคาร”โรงคั่วและแปรรูปกาแฟ ภูพยัคฆ์” เพื่อช่วยราษฎรในพื้นที่โครงการจำนวน 144 ราย ที่ได้รวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำรีพัฒนา สามารถเก็บผลผลิตเม็ดกาแฟสดได้ถึงจำนวน 9,000 กิโลกรัม ในปี 2561 และมีการผลิตครบวงจร กาแฟสดภูพยัคฆ์ปลูกในพื้นที่ที่มีความสูง 1,000 – 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ผลผลิตกาแฟจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นกาแฟชั้นเลิศ และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคสามารถผลิตและจัดจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงร้านกาแฟชายทุ่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จากการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในโครงการฯ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพามีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เกื้อกูลกันระหว่างคนกับป่า สมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสนี้ เพื่อร่วมรักษาและสืบสานโครงการฯ องคมนตรี ได้ปลูกต้นไทรใบแหลม ณ บริเวณอาคารสำนักงานโครงการ ฯ ด้วย