-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการในสมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีผู้แทนจาก 11 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านอมพาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบ คือพิจารณาทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความตั้งใจที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2555โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กยากจนแต่มีความตั้งใจด้วยมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงให้ความสำคัญและทรงสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

ต่อมาเวลา 14.30 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น รวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านขุนวิน และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแม่ตุงติง รวม 901 ชุด ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนการดำเนินโครงการฯ

โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังกล่าว และพบปะเยี่ยมราษฎร รวมทั้งเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีอาชีพและมีงานทำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็นขึ้นๆโดยให้ราษฎรเข้ามารับจ้างทำงานในฟาร์มฯ ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อลดการบุกรุกป่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรม อาทิ การเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด โครงการศึกษาพฤติกรรมการเพาะขยายพันธุ์และเก็บสารคัดหลั่งชะมดเช็ด รวมทั้งการฝึกอบรมการพัฒนาไขชะมดเช็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2562 สำนักงาน กปร.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานไปกว่า 10 ล้านบาท จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น อีกทั้งทรัพยากรป่าไม้ก็กลับคืนความสมบูรณ์และสร้างประโยชน์ให้กับคนและสัตว์ ต่อไป