-ชุมชน-สังคมพม.

พก.แสดงเจตจำนง ไม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านคนพิการตามหลักธรรมาภิบาล

บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น. ที่นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก.ได้ร่วมสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมใหม่ที่จะไม่ทน ไม่ยอม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในองค์กร ในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง สืบเนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งได้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN ซึ่งรวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9–11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ จึงมีความมุ่งมั่นผลักดันสร้างเกียรติภูมิในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละด้าน ดังนี้

1)ด้านความโปร่งใส โดยดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 2)ด้านความพร้อมรับผิดชอบ โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน 3)ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกหรือรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน 4)ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยยึดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะ และทัศนคติต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท และ 5)ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน และการแสดงท่าสัญลักษณ์ Zero Tolerance ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก.