วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

2 องคมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ-ป้องกันน้ำท่วม ประจวบคีรีขันธ์

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความคืบหน้าโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สืบเนื่องมาจากราษฎรตำบลห้วยยาง ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยางแพรกขวาฯ เพราะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร จากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการก่อสร้างโครงการฯ พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2563 เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในตำบลห้วยยาง 499 ครัวเรือน ประชากรรวม 1,565 คน

สำหรับความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพาน พบว่ามีการกำหนดแผนงานไว้4แผน คือแผนงานที่1งานก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย ปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึก ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง เริ่มเปิดพื้นที่หัวงาน ปี 2562 และอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง ที่อยู่ระหว่างการทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขแบบ

แผนงานที่2งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4 สาย คือ ขยายคลองระบายน้ำ คลองบางสะพาน ซึ่งดำเนินการแล้วบางส่วน ขยายคลองระบายน้ำคลองแม่รำพึง ขยายคลองระบายน้ำคลองปัตตามัง และขยายคลองระบายน้ำคลองเขาม้าร้อง

แผนที่3งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง อาทิ ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน ประตูระบายน้ำกลางคลองบางสะพาน ประตูระบายน้ำทุ่งพร้าว เป็นต้น

และแผนงานที่4 งานปรับปรุงคลองผันน้ำ 3 สาย คือ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน ซึ่งอยู่ระหว่างวางสะพานชั่วคราว คลองผันน้ำคลองแม่รำพึง-อ่าวบ่อทองหลาง และคลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี (ปี 2560-2568) ปัจจุบันมีผลความก้าวหน้าทั้งโครงการฯ ประมาณ 7%

ทั้งนี้โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพาน เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ ตามความเหมาะไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎร และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม