วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะฝึกอาชีพระยะสั้นช่วยชายแดนใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 การฝึกอบรมวิชาชีพ และการจัดนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

นายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานว่า สอศ.ได้มอบให้ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงและแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของ สอศ. ที่มีต่อสังคม ชุมชน โดยการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในเขตจังหวัดภาคใต้ นักเรียน นักศึกษาในสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นักเรียนแกนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจการศึกษาด้านวิชาชีพ สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาสังกัด สอศ.ภาคใต้ทั้งอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 ศูนย์ ที่มาร่วมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ การทำพวงกุญแจวิศวกรรมสมัยใหม่ การทำเรือกอแระด้วยผ้าปาเต๊ะ การจักสานด้วยเส้นใยพลาสติก การทำช่อบูเก้ การทำอาหารญี่ปุ่น (ทาโกะยากิ) การทำน้ำแข็งไมโลลาวา การทำขนมผูกรัก ฯลฯ ทุกรายวิชาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที หรือเป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เพื่อเป็นงานอดิเรก

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การเรียนวิชาชีพหรืออาชีวศึกษา เป็นการเรียนที่สนุก ท้าทาย เพราะต้องมีทักษะในการปฏิบัติ มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามสาขาอาชีพ ถ้าผู้เรียนมีใจรัก มีการวางแผนอนาคตมาเป็นอย่างดี จะเรียนด้วยความสุข และสามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันที เริ่มตั้งแต่ในบ้าน เป็นช่างในครอบครัว ในชุมชน และทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะตอบโจทย์ปัญหาการตกงานได้ตรงจุด สามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาในแต่ละระดับ และเรียนเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาได้เช่นเดียวกับการศึกษาสายสามัญ นอกจากนี้ อาชีวศึกษายังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ คือ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อเข้าทำงานทันที เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การซ่อมเรือเจ็ทสกี การประกอบอาหารในเรือเดินทะเล การเดินสายไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ