วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพม.

ไทยย้ำกลางวงประชุมWEF2019 ให้ความสำคัญ “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ Hotel Club La Sarena, La sarena สาธารณรัฐชิลี นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม APEC Women and the Economy Forum 2019 (WEF 2019) เป็นการประชุมวันที่ห้า (วันสุดท้าย) ของการประชุมระดับผู้นำของประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปค ประเด็นด้านสตรี (High-Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE)

การประชุมฯ เป็นการพบปะหารือกับผู้นำ 21 ประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปค ประกอบด้วย รัฐมนตรี จากเขตเศรษฐกิจชิลี ญี่ปุ่น ปาปัวนิวกีนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน รวมถึงเอกอัครราชทูต และผู้บริหารกระทรวง โดยมี H.E. Isabel Pla รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ แห่งสาธารณรัฐชิลี เป็นประธานการประชุม

สำหรับผลการประชุมตลอด 4 วันที่ผ่านมา มีข้อเสนอออกมามากมาย อาทิ ให้โอกาสสตรีหลังคลอดบุตรกลับเข้าทำงานใหม่ ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในวัยทำงาน และส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี หลังจากนั้น ผู้นำแต่ละประเทศ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์และความท้าทายของประเทศในการส่งเสริมบทบาทสตรีในเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้แทนประเทศไทย ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ให้ความสำคัญประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) ภายใต้รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมถึงแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ 5 ของ SDGs อาทิ กำหนดมาตรการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน การเพิ่มวันลาคลอดบุตรของสตรี จาก 90 วัน เป็น 98 วัน และบุรุษสามารถลาเลี้ยงดูบุตรได้ 15 วัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว มีการฝึกอบรมวิชาชีพหลากหลายทั้งในสถาบันและในชุมชน ให้แก่กลุ่มสตรีทุกช่วงวัย และสตรีที่ประสบปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนเป็นกลุ่มผู้ประกอบการสตรี SMEs.

นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวง พม. ได้ร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจสตรีอาเซียน (AWEN) จัดการประชุม Women’s CEO Summit 2019 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศไทย พร้อมเชิญชวนสมาชิก APEC เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย.