วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

ผู้นำการศึกษาเสฉวน เยือนอาชีวศึกษาไทย เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม

            นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับนายหู เหว่ยเฟิง ผู้ตรวจการกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน ในโครงการนำผู้บริหารกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวนและวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวนเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดตั้งกลไกความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม  ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้มีการสัมมนาพิเศษร่วมกัน เรื่อง “ความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-เสฉวน เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (Thai-Sichuan Vocational Cooperation for Business and Industries)” ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power

            นายภานุรุจ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงการต่างประเทศ  ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายวิชาการไทย-จีน และได้เชิญผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมโครงการ ณ นครเฉิงตู และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยศึกษาดูงาน ด้านระบบคมนาคมขนส่งทางราง และระบบโลจิสติกส์ ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน และมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพ.ศ. 2561 ศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และในปี 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดโครงการนำผู้บริหาร กรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวนและวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวนเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562

            ที่ปรึกษาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางจัดตั้งความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย-มณฑลเสฉวน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างกำลังคนคุณภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้านการอาชีวศึกษาระหว่างสองประเทศด้วย ซึ่งในครั้งนี้มีการสัมมนาร่วมกันในเรื่อง “ความร่วมมืออาชีวไทย-เสฉวน เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (Thai-Sichuan Vocational cooperation for Business and Industries)” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้างานความร่วมมือ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 12 สถานศึกษา

            ทั้งนี้ นายหู เหว่ยเฟิง ผู้ตรวจการกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน กล่าวว่า กรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยเปิดสาขากว่า 450 วิชา และมีสาขาวิชาใหม่ ที่ต้องการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ คือ 5 บวก 1 ได้แก่ สาขาพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ บริการที่ทันสมัย อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และดิจิตอล โดยมณฑลเสฉวน มีความมุ่งหวังว่าการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศ ต้องให้ผู้เรียนทำงานจริงระหว่างเรียนร่วมกับบริษัทเอกชนจึงจะบรรลุผลโดยการเปิดสาขาวิชาใหม่ต้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน กรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย และสถานประกอบการในสาธารณรัฐประชาชนจีน

            ส่วนคณะผู้บริหารกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน ด้านอุตสาหกรรม   ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และผู้บริหารกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน ด้านเกษตรและเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี