วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
-EconomicsInsurance

คปภ. เร่งปรับสนง.ภูมิภาคให้คล่องตัว รองรับแผนยุทธศาสตร์ปี’63

       นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(สัญจร) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวง บีช กานดาบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 และพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ในปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่เตรียมแปลงร่าง (Transform) สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร รวมทั้งมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยการลดกระบวนการทำงานและระเบียบกฎเกณฑ์ภายในองค์กรที่สร้างต้นทุนเกินความจำเป็นและใช้ทรัพยากรหรือเวลาที่ไม่คุ้มค่าเพื่อให้บุคลากรมีเวลาเพียงพอสำหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีกทั้งที่ประชุมฯ ยังได้มีการพิจารณาวางหลักการจ้างพนักงานสัญญาจ้าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและลูกจ้างของสำนักงาน คปภ. เพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติงานและสอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบัน โดยนำสภาพปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฎิบัติงานมาพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานภาค 1-9 ให้มีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ๆให้กับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Empower people through Digital Transformation โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารกลุ่มน้ำตาลมิตรผล มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคลและทิศทางการขับเคลื่อนพนักงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล จากประสบการณ์และแนวปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ

       เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในโอกาสนี้ ตนได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน คปภ.ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายหาด ด้วยต้นรักทะเล บนเกาะแตน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากป่าชายหาดมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยรักษาความสมดุลระหว่างนิเวศวิทยาชายฝั่งกับนิเวศวิทยาบนบก ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายหาด และการทับถมกันของตะกอนชายหาด ซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนตามสภาพของฤดูกาล รวมถึงยังช่วยบังลมทะเลเป็นปราการให้แก่ไม้ชนิดที่ไม่สามารถทนเค็มได้ รวมทั้งยังร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อตัดวงจรขยะที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทะเล เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป