-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน 3โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำ จ.นราธิวาส

         นราธิวาส ( 26ส.ค.2562) เมื่อเวลา 09.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีโครงการฯ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำถึง 401 โครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ถึงมิถุนายน 2562

         ืโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนา ทั้งวิธีระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย และการกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม รวมถึงการแยกน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยวออกจากกัน โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ปิดกั้นแม่น้ำบางนราที่บ้านเปล ตำบลกะลุวอเหนือ และสร้างประตูระบายน้ำบางนราตอนล่าง ปิดกั้นแม่น้ำบางนราที่บ้านท่าแพรก ตำบลพร่อน รวมทั้งขุดลอกคลองระบายน้ำน้ำแบ่งพร้อมประตูระบายน้ำปลายคลองเพื่อทำการระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่บ้านป่าพร้าว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ

          โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ ณ ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำแม่น้ำบางนรา เพื่อป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในแม่น้ำบางนราและกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,911 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อมาเดินทางไปยังประตูระบายน้ำน้ำแบ่งเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาอาชีพทำการประมงชายฝั่งของจังหวัด โอกาสนี้องคมนตรี และคณะฯ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 10,000 ตัว และพบปะกลุ่มประมงและราษฎรเพื่อซักถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ

          จากนั้นเวลา 13.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลูโบ๊ะปาเระ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริในการก่อสร้างฝายทดน้ำทดแทนฝายทดน้ำเดิมที่ไม่สามารถทดน้ำให้ราษฎรทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานจึงได้จัดทำโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระฯ ขึ้น โดยสามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวในพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ 7 จำนวน 390 ไร่ บ้านนากอ หมู่ที่ 6 และบ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 จำนวน 510 ไร่ รวม 900 ไร่ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งยังปลูกไม้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด และเงาะอีกด้วย นอกจากนี้ราษฎรยังได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

          จากนั้น เวลา 15.10 น. เดินทางไปยังประตูระบายน้ำปลายคลองพรุบาเจาะ สายใหญ่ ของโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และการจัดสรรพื้นที่รวมถึงการจัดการด้านการเกษตร โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงปรับปรุงพื้นที่และจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้าทำกินและทำประโยชน์โดยจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์