วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-EconomicsIT

“ดีป้า” เผยโฉม 25 ตัวแทนประเทศไทย ในโครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” ภายในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประกาศผลการคัดเลือก 25 อาสาสมัครในโครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” สู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยภายในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันจัดงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” มีความเห็นร่วมกันว่า นอกจากการสร้างอาคารแสดงประเทศไทยเพื่อแสดงภาพลักษณ์อันดีและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้ว การเข้าร่วมงานครั้งนี้ต้องเกิดประโยชน์กับเยาวชนของประเทศด้วย จึงเป็นที่มาของโครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการประจำอาคารแสดงประเทศไทยในเวทีระดับโลก ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการแสดง หรือการร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน

“การรับสมัครอาสาสมัครโครงการไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับเรากว่า 500 คน โดยระหว่างกระบวนการคัดเลือก ทุกคนแสดงให้เราเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมั่นใจ และมีความโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพในแบบของตัวเองอย่างชัดเจน หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไปปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารแสดงประเทศไทย จำนวน 25 คน ในนามอาคารแสดงประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับทั้ง 25 คนที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเต็มที่ และใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนี้อย่างคุ้มค่า” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 25 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอาดีอลัน ยามา 16. นายธีรภัทร์ มุกดา 13. นางสาวปติชา อ้นเยี่ย
2. นายอัคเรศร์ แสงประกอบ  14. นางสาวนาชูฮา แวกาจิ
3. นางสาวเหมือนฝัน เฉลาหอม 15. นางสาวนภัทร พฤทธิ์ธรา
4. นางสาวเมษยา อ่อนศรี 16. นายธีรภัทร์ มุกดา
5. นางสาวภิญญาดา สงวนนวน 17. นางสาวทัตพร สัจจาพิทักษ์
6. นายภัคพล ถวายทะวิม 18. นายณัฐภัทร สมัครการ
7. นายพีรัชชัยย์ ช่วงสม 19. นางสาวณัฐพร อุณหบัณฑิต
8. นางสาวพิชญา ตั้งอมรกิจ 20. นางสาวณัฐนันท์ ชุติมาจิรัฐติกร
9. นางสาวพัชศวรรณ ทิพย์สาคร 21. นางสาวชุลฟาย์ ถมเล็ก
10. นางสาวพลอยไพลิน นิลพันธุ์ 22. นางสาวชรัญญกร อุตส่าห์
11. นายปวเรศ เจนภูมิเดช 23. นางสาวชนิดา เดือนเพ็ญ
12. นางสาวปรางมาศ อนันต์ศิลป์ 24. นายกัมปนาท ยมสุข
  25. นายก่อกิจ วัยนิพิฐพงษ์

จากนี้ ดีป้า จะมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารแสดงประเทศไทย ในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบต่อไป

สำหรับงานเวิลด์เอ็กซ์โปนับเป็นงานที่ติด 1 ใน 3 ของงานมหกรรมระดับโลก โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต : CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE” มีประเทศเข้าร่วมกว่า 190 ประเทศทั่วโลก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1.โอกาส (Opportunity) 2.การขับเคลื่อน (Mobility) และ 3.ความยั่งยืน (Sustainability)

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาคารแสดงประเทศไทยในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ได้ที่เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง : EXPO2020DubaiThailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม info@thailandexpo2020.com