วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพม.

พก.โชว์นวัตกรรมสำหรับคนพิการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเต็มศักยภาพ

กทม.(16 ส.ค. 62) ที่ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บ้านราชวิถี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Innovation Fun Festival : เทศกาลนวัตกรรมแห่งความสนุก” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายคนพิการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 100 คน


นางณฐอร กล่าวว่า พก. โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “Innovation fun festival : เทศกาลนวัตกรรมแห่งความสนุก” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสาธิตนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวันของคนพิการ การทดลองใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นวัตกรรมที่อยู่อาศัย “บ้านอยู่สบาย Smile Home” เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข รวมทั้งนวัตกรรมการฝึกอาชีพ กิจกรรมอาชีวบำบัด โดยใช้กิจกรรมทักษะอาชีพเป็นสื่อในการบำบัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่สังคม เพื่อการใช้ชีวิตอิสระอย่างเต็มศักยภาพของคนพิการในการมีส่วนร่วมของสังคม และในวันนี้มีการแสดงความสามารถ ดนตรีไทย มวยไทย จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และการแสดงดนตรีจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) กิจกรรมการประกวด Mister & Miss Innovation 2019 รวมทั้งการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของสมาคมบุคคลออทิซึม (ไทย)

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ พก. จึงถือว่าเป็นบทบาทการทำงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การสาธิตและการจัดแสดงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการศึกษา การบริการทางสังคมสำหรับคนพิการ ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

“ดิฉันรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเปิดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ รวมไปถึงซอฟแวร์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการ ที่ช่วยสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวัน พึ่งพาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมไปถึงดำเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ จะทำให้สังคมได้รับรู้ นำไปต่อยอดในงานวิจัย ตลอดจนการจัดบริการสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะได้อย่างอิสระเต็มศักยภาพศักยภาพของคนพิการในการมีส่วนร่วมของสังคมต่อไป” นางณฐอร กล่าว