วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-AgriEconomics

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์” คว้าแชมป์ระดับเขต สสก.2 เตรียมส่งชิงโล่พระราชทานระดับประเทศ

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธุ์ มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3,268 แห่ง สมาชิก 55,005 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)และตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชน โดยที่คนในชุมชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 7 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการผลิตสินค้าการบริการ หรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นกิจกรรมโดยรวมของชุมชน สามารถเข้ามาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้และได้รับการส่งเสริมในแต่ละด้านตั้งแต่การผลิตการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ไปจนถึงการส่งเสริมการประกอบการด้านการตลาด

“ในแต่ละปีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ ได้กำหนดให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนขึ้น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่เข้ารับการประกวดจะมีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นมาถึงจังหวัดและระดับเขต ซึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรมีทั้งหมด 6 เขต แต่ละเขตจะดำเนินการประกวดจนได้กลุ่มฯ ที่ชนะเลิศระดับเขต จากนั้นส่งไปประกวดในระดับประเทศต่อไป ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศในระดับประเทศ จะได้รับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงของทุกปี” นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับในปี 2562 ในส่วนพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ประจำปี 2562

สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนอาชีพประมงพื้นบ้านแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 โดยมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพสินค้าของกลุ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ใช้ทรัพยากรของชุมชนนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ขยายสินค้าของกลุ่มสู่ผู้บริโภค มีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ กะปิ น้ำปลา อาหารทะเลแปรรูปตามฤดูกาล ไข่เค็ม จักสานตะกร้าจากพลาสติก และการบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีที่ตั้งกลุ่มอยู่ที่ บ้านเลขที่ 3/6 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมี นางมาเรียม กงม้า เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 50 คน มีคณะกรรมการบริหารงานตามหลักการของวิสาหกิจชุมชน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารงานการผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคและตรงตามมาตรฐานทำให้ได้รับมาตรฐาน อย. มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐานฮาลาล ในการแปรรูปสินค้าจะเน้นคุณภาพสะอาด และมีการควบคุมคุณภาพ เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ในปี 2561 ที่ผ่านมากลุ่มฯ มีกำไรสุทธิจากการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 165,740 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิก ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้ปัจจัยที่มีอยู่ในท้องถิ่นแบบเชื่อมโยงเกื้อกูลกันอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เปิดเผยถึงการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในช่วงต่อไปของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ว่าขณะนี้ได้มีคณะทำงานที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเป็นเครือข่ายกันทั้ง 8 จังหวัดของภาคตะวันตกซึ่งจะร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการผลิตที่ได้คุณภาพ การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเป็นปัจจัยในการผลิต และการทำการตลาดอย่างก้าวตามทันต่อสถานการณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนทุกแห่ง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ.วิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น