วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ปัตตานี

      ปัตตานี (18 ก.ค.2562) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี วัดสารวัน (เดิมชื่อ วันลูตง) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2445 (ร.ศ.121) ปัจจุบันใช้ประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้


โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแก่ตัวแทนเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์และแจกจ่ายเพื่อเพาะปลูกต่อไป จากนั้นพบปะประชาชนและซักถามชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และกล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดปัตตานี จนเกิดตำนานด้านการพัฒนา เช่น เหตุการณ์ปลาร้องให้ พร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎร ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มให้กับทุกคนในครั้งนี้


จากนั้นองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการลงพื้นที่เมื่อเดือนกันยายน 2561 ได้รับทราบปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคยังเจือปนของน้ำกร่อย และน้ำเป็นสนิม ทั้งนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาจนกระทั่งแล้วเสร็จ ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน 315 ครัวเรือนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และยังช่วยสนับสนุนน้ำให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใช้ในกิจกรรมภายในฟาร์มฯ ได้เพิ่มขึ้นทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น


ต่อมาเวลาประมาณ 15.00 น. เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วัดสารวัน บ้านสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ดชวา การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก ผลไม้ การปลูกอ้อย การเพาะเห็ด การทำข้าวกล้อง รวมถึงรับจ้างสีข้าวให้กับชาวบ้านทั่วไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้มีรายได้จากการจ้างงาน ประกอบกับเป็นการเสริมความรู้ในการทำเกษตรที่ถูกต้องให้กับสมาชิก ทั้ง 46 รายในโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้ตามอัตราจ้างคนละ 4,500 บาท ต่อเดือน สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

โอกาสนี้องคมนตรี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในแปลง อาทิ การปลูกแก้วมังกรในวงบ่อ การปลูกมะนาวในวงบ่อ การปลูกพืชผักในโรงเรือน การปลูกผักชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่แบบเปิด พร้อมกันนี้องคมนตรีได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำโรงเรือน และการนำไก่เบตงมาเลี้ยง รวมทั้งการจัดทำโรงเรือนผลิตปุ๋ยจากมูลไก่เพื่อนำมาบำรุงต้นพืชภายในฟาร์มตัวอย่างฯ อีกด้วย


จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัวลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ ที่มีสมญานามว่า พระสหายแห่งสายบุรี ณ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมกับซักถามชีวิตความเป็นอยู่สมาชิกในครอบครัวของลุงวาเด็ง ได้สร้างความสุขและแสดงถึงความผูกพันที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน