-ชุมชน-สังคมพม.รอบกรุง

โอกาสมาแล้ว..ฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค

     กทม.(18 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 โดย นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่อง จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำหรับในปี 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่1) การฝึกพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจโรงแรม ซึ่งได้เปิดเป็นปีแรก โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2562 คนพิการทุกประเภทที่ร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 18-55 ปี รวม 31 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 103 วัน ที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงแรมต้นแบบเอพีซีดี (APCD) บริเวณบ้านราชวิถี ก่อนส่งไปทำงานตามโรงแรมต่างๆ ที่ขาดแคลนบุคลากรคนพิการ

2) การฝึกทำขนมปังยามาซากิ เป็นปีที่ 5 รับจำนวน 30 คน

3) การฝึกทำช็อกโกแลตและบาริสต้าเครื่องดื่มช็อกโกแลต เป็นปีที่ 2 รับจำนวน 20 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 2 และ 3 เปิดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม-18 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 80 วัน หลังจากนั้น จะส่งไปทำงานตามภาคธุรกิจอาหารเครื่องดื่มที่สนใจรับคนพิการเข้าทำงานสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ เปิดรับสมัครคนพิการทุกประเภท อายุระหว่าง 18-55 ปี ซึ่งสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ร้าน APCD 60+Plus ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกให้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมูลนิธิ APCD จะทำการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกจริงในช่วงเดือนเมษายน-กันยายนของทุกปี โดยมูลนิธิฯ จะจัดอาหารกลางวันให้และมอบค่าเดินทางให้ในระหว่างไปฝึกอบรม และหางานให้หลังการฝึกอบรมด้วย โดยจะทำการฝึกอบรมที่อาคาร APCD Training Center และร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe บริเวณบ้านราชวิถี ถนนพระราม 6

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) และมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (APCD) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการทำธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ซึ่งมีการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยคนพิการ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนพิการ รวมทั้งให้โอกาสคนพิการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการเอง (Inclusive Entrepreneurship) โดยโครงการ 60+พลัส เบเกอรี่และคาเฟ่ เป็นการนำแนวทางยุทธศาสตร์อินชอนภายใต้อนุสัญญาแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการเพื่อ “ทำสิทธิให้เป็นจริง” (Make the Rights Real) สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมทั้งในประเทศไทย มาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลไทยและมีเป้าหมายสอดคล้องในการอนุวัติการตามอนุสัญญาแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ และสนองนโยบายรัฐบาลไทยที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave No One Behind) โดยอาศัยแนวทางธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ (Disability Inclusive Business) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการนำคนพิการเข้าอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังของสังคม