-รอบกรุง

คร.จับมือ สถ.นำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กทม.(24 มิถุนายน 2562) สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต ประทานโอวาทเปิดโครงการรณรงค์ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.)ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วย แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร นายอธิป ชัยภัทรกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน และสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการลดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงในสถานที่ชุมชนและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยไข้เลือดออกของประชาชน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2562 นี้ จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี จะพบผู้ป่วยถึง 100,000 ราย จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วย 31,843 ราย เสียชีวิต 48 ราย ซึ่งพื้นที่การระบาดกระจายอยู่ในทุกภาค ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกัน เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการรณรงค์ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความตระหนักต่อสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกแก่เครือข่ายและประชาชนในทุกระดับ ทุกพื้นที่ และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเจริญพระชันษา 92 ปี จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดขยะ  กำจัดภาชนะที่มีนํ้าขัง ทำความสะอาดบริเวณวัด และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กล่าวเสริมว่า การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะลดจำนวนผู้ป่วย ผู้ชีวิต และควบคุมค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนไม่เกิน ร้อยละ 5 และไม่พบลูกน้ำยุงลายในสถานที่สาธารณะ รวมถึงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความรู้และการป้องกันโรคให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยกรมฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ โดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ และศาสนสถาน ให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรคดังกล่าว ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จึงมีความสำคัญที่ช่วยสนับสนุนภารกิจการพัฒนาด้านต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น และประชาชนมีความสุข

ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาคีเครือข่ายใน 7,851 อปท. ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องป้องกันไข้เลือดออกและพิจารณาจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดทั้งปี เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมทั้ง เน้นย้ำพี่น้องประชาชนว่า หากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้องด้วย